Khu di tích Hồ Chí Minh

8 Tháng 5 2013

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hoà bình tự do và tiến bộ xã hội trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đương đại. Nhân dân Việt Nam suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Người Việt Nam đẹp nhất", tiêu biểu cho tinh hoa, khí phách của dân tộc. Thế giới tôn vinh Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất". 

                                                                                                                                       
Những địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, hoạt động ở trong nước hay nước ngoài đều trở thành di sản quý báu. Trang tin điện tử này sẽ giới thiệu về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quan trọng của quốc gia có tầm cỡ quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại đây từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 9 năm 1969. Trong 15 năm đó, Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập, dân tộc, dân chủ, vì hoà bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tất cả tài liệu, hiện vật và các điểm di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực này được bảo tồn nguyên vẹn như khi sinh thời Người sống và làm việc. Những giá trị lịch sử, văn hoá, đạo đức, thẩm mỹ của Khu di tích không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống, sự khiêm tốn giản dị, tinh thần cách mạng và tình yêu nhân dân, đất nước tha thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, nhất là vào giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang đang nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tiến trình hội nhập quốc tế, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là biểu tượng nhân cách vĩ đại của các thế hệ Việt Nam và bạn bè thế giới.

Những điểm di tích chính trong Khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch gồm:

- Phủ Chủ tịch – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

- Nhà 54 – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 5 năm 1958.

- Nhà sàn – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5 năm 1958 đến tháng 8 năm 1969.

- Nhà 67 – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hai năm cuối cùng 1967 – 1969 và cũng là nơi Người qua đời.

– Các di tích ngoài trời: ao cá, đường xoài, giàn hoa Phủ Chủ tịch, vườn cây.